محاسبه گر هزینه و مدت ساخت سرباز ها و طلسم ها
این صفحه به شما کمک می کند که برای ساخت نیروهای خود برنامه ریزی کنید و ارتش خود را در کمترین زمان ممکن آماده کنید.
همچنین شما می توانید ترکیب خود را برای حمله ذخیره کنید و ترکیب خود را به اشتراک بگذارید.

سطح ساختمان اصلی، پادگان ها، ظرفیت اردوگاه ها و کارگاه طلسم را وارد کنید.
12345678910

سطح پادگان ها
سطح پادگاه های مخوف
سطح کارگاه طلسم
ظرفیت اردوگاه ارتش
پادگان ها
این صفحه به شما کمک می کند که برای ساخت نیروهای خود برنامه ریزی کنید و ارتش خود را در کمترین زمان ممکن آماده کنید.
همچنین شما می توانید ترکیب خود را برای حمله ذخیره کنید و ترکیب خود را به اشتراک بگذارید.

QuantitySubtractDistribution

سرباز ها سطح ظرفیت در دسترس در اردوگاه تعداد
دویاره
کل هزینه تفریق مثلا شما قصد دارین 100 جاینت و 100 آرچر داشته باشید شما 20 جاینت در اردوگاه خود دارید شما عدد 20 را قرار میدهید. سیستم مقدار 80 جاینت را برای شما محاسبه میکند
دوباره
سطح

ظرفیت آموزش در پادگان
سطح

سطح

سطح

+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
ظرفیت اردوگاه ارتش
پادگان های مخوف
این صفحه به شما کمک می کند که برای ساخت نیروهای خود برنامه ریزی کنید و ارتش خود را در کمترین زمان ممکن آماده کنید.
همچنین شما می توانید ترکیب خود را برای حمله ذخیره کنید و ترکیب خود را به اشتراک بگذارید.


QuantitySubtractDistribution

سربازها Level ظرفیت در دسترس در ارودگاه تعداد
دوباره
کل هزینه تفریق برای مثال شما میخواهید 50 مینیون و 10 گراز سوار داشته باشید شما 20 عدد مینیون در اردوگاه دارید عدد 20 را در این ردیف وارد کنید سپس سیستم تعداد 30 مینیون را برای شما محاسبه میکند
دوباره
lvl

ظرفیت آموزش در پادگان مخوف
lvl

+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
ظرفیت اردوگاه ارتش
کارگاه طلسم   
این صفحه به شما کمک می کند که برای ساخت نیروهای خود برنامه ریزی کنید و ارتش خود را در کمترین زمان ممکن آماده کنید.
همچنین شما می توانید ترکیب خود را برای حمله ذخیره کنید و ترکیب خود را به اشتراک بگذارید.


طلسم Level ظرفیت در دسترس در کارگاه طلسم سازی تعداد
دوباره
کل هزینه
رعد و برق (Lightning) +
شفادهنده (Healing) +
خشم (Rage) +
پرش (Jump) +
انجماد (Freeze) +
ظرفیت کارگاه
زمان:
هزینه کل همراه با پادگان ها:

اشتراک گذاری ترکیب حمله

ذخیره سازی حمله
این صفحه به شما کمک می کند که برای ساخت نیروهای خود برنامه ریزی کنید و ارتش خود را در کمترین زمان ممکن آماده کنید.
همچنین شما می توانید ترکیب خود را برای حمله ذخیره کنید و ترکیب خود را به اشتراک بگذارید.


ذخیره سازی حمله    با استفاده از این گزینه شما میتونید ترکیبی که ساخته اید را ذخیره کنید و در آینده استفاده کنید.
دخیره